మన రాజమండ్రి हमारा राजमंड्री Mana Rajahmundry

GIS for Roads in Rajahmundry

            Road network
                    Road network in MCR divided is into three types

        1. Black top (BT) road
        2. Cement concrete (CC) road
        3. Kutcha road

  

     
                             
                             
                 
                  Click on the map for Web GIS (Use back arrow to return)